Khamis, 29 September 2011

ALLAH ADA TANPA TEMPAT: AQIDAH AL-SHAYKH AL-^ALLAMAH AL-MUHADDITH SALAMAH AL-QUDA^I AL-^AZAMIAL-^ALLAMAH AL-MUHADDITH AL-FAQIH AL-SUFI AL-USTADH AL-SHAYKH SALAMAH AL-QUDA^I AL-^AZAMI AL-SHAFI^I (W. 1376 H)

Al-Shaykh Salamah al-Quda^i al-^Azami berkata dalam kitab beliau Furqanul-Qur’an[1]:

أجمع أهل الحق من علماء السلف والخلف على تَنزُّهِ الحق سبحانه عن الجهة وتقدّسه عن المكان

Maksudnya: “Ahlul-Haqq (Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah) daripada kalangan ulama salaf dan khalaf telah berijmak (bersepakat) ke atas kemahasucian al-Haqq (Allah) subhana-hu dari segala arah dan [bersepakat] ke atas kemahasucian-Nya dari segala tempat”. Intaha.[1] Furqanul-Qur'an bayn Sifatil-Khaliq wa Sifatil-Akwan, Dar Ihya’ al-Turath al-^Arabi, Beirut, hlm. 93.

SUATU PESANAN BUAT DIRI SENDIRI DAN PEMBACA:

BERTAQWALAH KEPADA ALLAH DI MANA JUA ANDA BERADA DAN DALAM APA JUA KEADAAN ANDA. IKHLASLAH KETIKA MELAKSANAKAN AMAL SOLEH DAN MENINGGALKAN DOSA. JANGAN LUPA BERKATA: "SAYA TIDAK TAHU" SEKIRANYA ANDA TIDAK TAHU...