Sabtu, 16 Mei 2009

KOMENTAR PARA ULAMA TENTANG AQIDAH ASHA^IRAH; AQIDAH AHLUS-SUNNAH WAL-JAMA^AH

Al-Imam Tajud-Din al-Subki dalam kitabnya Tabaqatush-Shafi^iyyatil-Kubra berkata: “Ketahuilah bahawa Abul-Hasan al-Ash^ari tidak membawa ajaran baru atau mazhab baru, beliau hanya menegaskan kembali mazhab salaf, menghidupkan ajaran-ajaran sahabat Rasulullah. Penyandaran nama kepadanya kerana beliau konsisten dalam berpegang teguh dengan ajaran salaf, hujah yang beliau pakai sebagai landasan kebenaran aqidahnya, juga tidak keluar dari perkara yang menjadi hujah para pendahulunya. Oleh itu, para pengikutnya kemudian digelar sebagi Ash^ariyyah. Abul-Hasan al-Ash^ari bukanlah orang yang pertama berbicara tentang Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah, para ulama sebelum beliau juga banyak berbicara tentang Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah. Beliau hanya lebih memperkuat ajaran salaf itu dengan hujah-hujah yang kuat. Bukankah penduduk kota Madinah banyak dinisbahkan kepada al-Imam Malik, dan pengikutnya disebut al-Maliki. Ini bukan bererti bahawa al-Imam Malik membawa ajaran baru yang sama sekali tidak ada pada para ulama sebelumnya, melainkan kerana al-Imam Malik menjelaskan ajaran-ajaran lama dengan penjelasan yang lebih terperinci dan sistematik… demikian juga yang dilakukan oleh Abul-Hasan al-Ash^ari”.

Al-Habib ^Abdullah ibn ^Alawi al-Haddad dalam kitab beliau Risalatul-Mu^awanah menegaskan: “...Kelompok yang benar adalah kelompok yang digelar sebagai Ash^ariyyah yang dinisbahkan kepada al-Shaykh Abul-Hasan al-Ash^ari rahimahuLlah. Sesungguhnya belaiu telah menyusun kaedah-kaedah aqidah Ahlul-Haqq dan mengatur dalil-dalil aqidah tersebut. Inilah juga aqidah yang disepakati oleh para sahabat dan orang selepas mereka dari kalangan tokoh terpilih tabi^in. Inilah aqidah Ahlul-Haqq pada setiap masa dan tempat. Inilah juga aqidah ahli tasawwuf (yang sejati) sebagaimana telah diceritakan oleh al-Imam Abul-Qasim al-Qushayri di awal kitabnya al-Risalah al-Qushayriyyah। Inilah al-hamduliLlah aqidah kami dan saudara-saudara kami dari kalangan para sayyid (para habib) al-Husayniyyin yang dikenali sebagai keluarga Abu ^Alawi, dan inilah juga aqidah para pendahulu kita dari sisi Rasulullah sehingga pada hari kita ini”. Kemudian di dalam kitabnya yang lain beliau melantunkan serangkap bait syair:

وكن أشعريا في اعتقادك إنه هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر
“Jadilah pengikut al-Ash^ari dalam aqidahmu, kerana ajarannya adalah sumber yang bersih dari kesesatan dan kekufuran”

Ibnu ^Abidin al-Hanafi berkata dalam kitabnya Hashiyah Raddil-Muhtar ^alad-Durril-Mukhtar: “Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah adalah al-Asha^irah dan al-Maturidiyyah”.

Dalam kitab ^Uqud al-Almas al-Habib ^Abdullah al-^Aydarus al-Akbar berkata: “Aqidahku adalah aqidah Ash^ariyyah Hashimiyyah Shar^iyyah sebagaimana aqidah para ulama mazhab Shafi^i dan kaum Ahlus-Sunnah al-Sufiyyah”.

Bahkan, jauh sebelum mereka ini al-Imam al-^Izz ibn Abdus-Salam mengemukakan bahawa aqidah al-Ash^ariyyah disepakati oleh kalangan pengikut mazhab Shafi^i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan tokoh-tokoh utama dalam mazhab Hanbali (Fudala’ul-Hanabilah). Hal yang dikemukakan oleh al-^Izz ibn Abdus-Salam ini disepakati oleh para ulama yang sezamannya, seperti Abu ^Amr ibn al-Hajib (pimpinan ulama Mazhab Maliki pada masanya), Jamalud-Din al-Hushayri pimpinan ulama Mazhab Hanafi pada masanya, juga disetujui oleh al-Imam Taqiyyud-Din al-Subki sebagaimana dinaqalkan oleh putera beliau al-Imam Tajud-Din al-Subki.

SUATU PESANAN BUAT DIRI SENDIRI DAN PEMBACA:

BERTAQWALAH KEPADA ALLAH DI MANA JUA ANDA BERADA DAN DALAM APA JUA KEADAAN ANDA. IKHLASLAH KETIKA MELAKSANAKAN AMAL SOLEH DAN MENINGGALKAN DOSA. JANGAN LUPA BERKATA: "SAYA TIDAK TAHU" SEKIRANYA ANDA TIDAK TAHU...